Aanmelden

Ouders die overwegen om hun kind(eren) te plaatsen op onze school kunnen informatie ontvangen en nodigen wij graag uit voor een gesprek op school. Daarin krijgt u als ouder uitleg over onze school en zullen wij al uw vragen beantwoorden. Ook krijgt u van ons een rondleiding door de school. Loop gerust bij ons binnen of bel voor een afspraak: (0578) 57 25 46 en vraag naar onze locatie-directeur of één van de onderbouwleerkrachten.

Schriftelijk aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Dat is mogelijk vanaf de dag dat uw kind drie jaar is. De inschrijving moet altijd schriftelijk geschieden en op tijd bij ons binnen zijn: uiterlijk tien weken voordat uw kind start op school. Heeft u uw kind bij meerdere scholen ingeschreven? Vermeld dit dan altijd op het inschrijfformulier, samen met de naam van de andere school/scholen waar u uw kind heeft ingeschreven. Binnen zes weken na uw schriftelijke inschrijving neemt onze school een beslissing over de toelating van uw kind.

Zorgplicht

Met de komst van de Wet passend onderwijs hebben alle scholen in Nederland een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband (SWV) van de school krijgt. Onze school werkt samen in het samenwerkingsverband Zeeluwe.

Ondersteuningsprofiel

Mocht onze school uw kind niet voldoende kunnen begeleiden, dan is het onze plicht om samen met u een andere basisschool binnen het SWV te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van uw kind voldoet. De termijn hiervoor is zes weken, soms kan deze één keer verlengd worden met vier weken. Alle scholen binnen het SWV hebben een ondersteuningsprofiel waarin beschreven staat welke ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. Lees in ons ondersteuningsprofiel wat u mag verwachten van onze school.

Plaatsing SBO of SO

Voor een plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) moet onze school bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Met deze verklaring heeft een leerling recht op plaatsing in het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Onze school werkt nauw samen met SBO De Vorm, de school voor katholiek speciaal basisonderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.

Leerlingen weigeren

Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht, zoals hierboven beschreven, heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op school van aanmelding geen plek is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren.

Verhuizing buiten de regio

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels; ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen zes weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Kortom, de zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school.

De Krugerstee

Potgieterstraat 20
8172 XC Vaassen

telefoon:
0578-572546

e-mail:
info@krugerstee.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep